Izjava slovenskih škofov v podporo prizadevanjem papeža Frančiška za solidarnost z migranti

22.12.2021 Cerkev v Sloveniji Migracije, Papež Frančišek, SŠK

Slovenski škofje pozdravljamo in podpiramo vabilo svetega očeta Frančiška z dne 22. decembra 2021, v katerem poziva lokalne Cerkve, redovne skupnosti ter katoliške nevladne organizacije, da sprejmejo prosilce za azil, še posebej tiste, ki prihajajo z vojnih področij, ter jim pomagajo pri njihovi integraciji. 

Številni begunci in migranti, ki v Evropo prihajajo iz Severne Afrike in z Bližnjega Vzhoda, so velik izziv za vse članice Evropske unije. Vse države in vsi državljani smo poklicani k solidarnosti z vsemi, ki so bili zaradi vojn in nasilja pregnani iz svoje domovine in bodo v upanju, da bodo našli boljšo prihodnost, potrkali na naša vrata. Gostoljubje in sprejemanje tujcev sta že od davnih časov znamenje ljubezni in spoštovanja dostojanstva vsakega človeka. Zato je pomembno, da naša država in Evropska unija zagotovita vsem beguncem in migrantom možnosti, da na legalen način pridobijo azil zase in za svoje družine ter se integrirajo v lokalno skupnost. Slovenski škofje ob tem izražamo podporo vsem državnim ustanovam, Slovenski karitas in drugim humanitarnim organizacijam, ki so oziroma bodo sprejemali begunce ter prosilce za azil.

Begunski in migrantski izziv je za našo državo tudi priložnost, da v predbožičnem času premislimo tragične posledice trgovine z orožjem, premalo premišljenih vojaških posegov, nepravičnih ekonomskih politik, revščine in korupcije, ki v ozadju poganjajo vojaške spopade in državljanske vojne ter humanitarne katastrofe. Sveta družina, ki stopa v središče božičnih praznikov, v ospredje postavlja spoštovanje dostojanstva vsakega človeka in vrednoto miru. Zato vabimo vse k solidarnosti in odprtosti do vseh, ki so v stiski.

Msgr. Stanislav Zore,
ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK 


Dichiarazione dei Vescovi sloveni in supporto dell’appello del Santo Padre Francesco per la solidarietà con i migranti

I vescovi sloveni accolgono e salutano l’invito del Santo Padre Francesco del 22 dicembre 2021, con il quale ha invitato le Chiese locali, gli istituti religiosi e le ONG cattoliche ad accogliere i richiedenti asilo, in particolare coloro che provengono dalle zone di guerra, aiutandoli nella loro integrazione.

Molti rifugiati e migranti che arrivano in Europa dal Nord Africa e dal Medio Oriente rappresentano una grande sfida per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Tutti i Paesi e tutti i cittadini sono chiamati a mostrare la propria solidarietà con coloro che sono stati cacciati dalle loro patrie a causa di guerre e dalla violenza e busseranno alla nostra porta nella speranza di trovare un futuro migliore. L'ospitalità e l'accoglienza degli stranieri sono da tempo segno d'amore e di rispetto per la dignità di ogni essere umano. È quindi importante che il nostro Paese e l'Unione Europea diano a tutti i rifugiati e migranti l'opportunità di ottenere legalmente asilo per sé e per le loro famiglie, aiutandoli ad integrarsi nella comunità locale. I vescovi sloveni esprimono il loro sostegno a tutti gli enti statali, alla Caritas Slovena e alle altre organizzazioni umanitarie che hanno già oppure accoglieranno in futuro i rifugiati ed i richiedenti asilo.

La sfida dei rifugiati e dei migranti è anche un'opportunità per il nostro Paese per riflettere sulle tragiche conseguenze del commercio di armi, degli sconsiderati interventi militari, delle politiche economiche inique, della povertà e della corruzione sullo che fanno da sfondo ai conflitti militari ed alle guerre civili come anche alle catastrofi umanitarie. La Sacra Famiglia, che è al centro delle festività natalizie, sottolinea il rispetto della dignità di ogni essere umano, il valore della pace e della solidarietà. Per questo motivo invitiamo tutti alla solidarietà ed all’apertura verso coloro che sono in difficoltà.

 

Mons. Stanislav Zore,
Arcivescovo Metropolita di Ljubljana e Presidente della CES