Navodila in smernice SŠK

 

Pastoralne smernice za krščanski pogreb in žarni pokop
Slovenska škofovska konferenca želi s Pastoralnimi smernicami za krščanski pogreb in žarni pokop ponuditi duhovnikom, pastoralnim delavcem ter vernemu občestvu učinkovit pripomoček, ki jim bo ob veljavnih določilih (KKC, ZCP, obrednik Krščanski pogreb) pomagal pri spremljanju umirajočih, pogrebih in pri oznanjevalnem delu. Pastoralne delavce spodbujamo, da že od kateheze otrok dalje staršem in otrokom približajo drugačen pogled na umiranje in smrt, kakor ga ponuja trenutna potrošniška kultura. Pastoralne smernice za krščanski pogreb in žarni pokop so slovenski škofje sprejeli na 94. redni seji SŠK, ki je potekala 9. maja 2016 v Celju, posodobljeno verzijo besedila pa so sprejeli na 114. redni seji SŠK, ki je potekala 7. oktobra 2019 v Novem mestu.

Pravilnik o verski dejavnosti
Pravilnik opredeljuje pastoralno dejavnost Katoliške cerkve, verskega uslužbenca Katoliške cerkve, versko institucijo Katoliške cerkve in prispevke, ki ob tem nastajajo oziroma se zbirajo izven trga blaga in storitev. Slovenski škofje so Pravilnik o verski dejavnosti sprejeli na svoji 106. seji Slovenske škofovske konference, ki je bila 7. maja 2018 v Ljubljani. Ta pravilnik začne veljati in seuporablja od dneva sprejetja dalje.

Navodilo za župnike in redovne predstojnike ob uveljavitvi Splošna uredba EU o varstvu podatkov
Slovenski škofje so na svoji 106. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je bila 7. maja 2018 v Ljubljani potrdili dopolnjeni Pravilnik o verski dejavnosti, ki vključuje dodatna določila o varovanju osebnih podatkov. S 25. majem 2018 začne veljati uredba Evropske unije o varstvu podatkov, ki posega tudi na področje varovanja podatkov znotraj Katoliške Cerkve.

Narodne smernice za oblikovanje in službo stalnih diakonov v Sloveniji
Slovenska škofovska konferenca je na svoji 52. redni seji, ki je bila 11. 1. 2010 v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano potrdila Narodne smernice za oblikovanje in službo stalnih diakonov v Sloveniji. Z dopisom dne, 26. septembra 2014 prot. št. 20134374 pa jih je potrdila Kongregacija za kler.

Navodila Slovenske škofovske konference za službo izrednega delivca obhajila

Smernice za formalnopravni izstop iz Katoliške Cerkve

Navodilo o oskrbi starejših duhovnikov v Duhovniških domovih in drugih domovih za ostarele
Pravilnik začne veljati in se uporablja od 1. julija 2015 dalje.

Bogoslužje Katoliške cerkve - Navodila glede liturgije

Izredno pastirsko pismo slovenskih škofov - Telesne drže pri sveti maši
Slovenski škofje so s pastirskim pismom določili poenotenje bogoslužnih telesnih drž pri sveti maši. Pismo velja od 9. februarja 2003.

Smernice Slovenske škofovske konference o rabi cerkvenih zvonov
Smernice je Slovenska škofovska konferenca sprejela na 76. plenarni seji, ki je potekala 25. in 26. novembra 2013 v Ljubljani. Objavljeno v Sporočilih slovenskih škofij 1/2014.

Navodila fotografom pri bogoslužju
Navodila je pripravila Liturgična komisija pri SŠK

Pravilnik o uporabi gradiva škofijskih arhivov
Pravilnik začne veljati in se uporablja od 10. maja 2017 dalje.

Pravila o arhivih Katoliške Cerkve v Sloveniji
Kronološki pregled pravilnikov, navodil in sklepov SŠK o varovanju in uporabi cerkvenih arhivov v Sloveniji

Prošnja za izdajo dovoljenja za opravljanje duhovnih predavanj in seminarjev na ozemlju SŠK
Slovenski škofje so na 102. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je potekala 2. oktobra 2017 sklenili, da morajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine pred izvajanjem duhovnih seminarjev ali predavanj pridobiti dovoljenje SŠK. Dovoljenje mora pridobiti organizator oz. odgovorna oseba, ki ima stalno bivališče oz. sedež v Republiki Sloveniji. Gostujoči predavatelj mora imeti dovoljenje SŠK za izvajanje vseh zasebnih ali javnih predavanj, duhovnih seminarjev, t. i. duhovnih ozdravljenj, molitev, vodenje duhovnih vaj in drugih oblik oznanjevanja katoliškega nauka. K prošnji je potrebno priložiti vsaj eno prilogo, ki dokazuje verodostnojst gostujočega predavatelja in iz katere je razvidna skladnost njegove vsebine s katoliškim naukom.

Pravilnik o izdajanju katehetskih pripomočkov
Pravilnik velja od objave dokumenta, 1. aprila 2018, do preklica.

Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab
Slovenski škofje so se 11. aprila 2019 sestali na redni seji Stalnega sveta SŠK posvečeni zaščiti otrok v Katoliški Cerkvi in se srečali s člani Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK. Ob sklepu so sprejeli navodilo, ki od vseh verskih delavcev zahteva prijavo suma kaznivega dejanja spolne zlorabe na policijo oz. državno tožilstvo.

Smernice za zagotovitev požarne varnosti v cerkvenih objektih
Večina sakralnih objektov v Sloveniji je bila zgrajena v različnih zgodovinskih obdobjih, malo pa je novogradenj. V cerkvene objekte redno vstopajo obiskovalci (npr. v cerkve k bogoslužju, v župnijske dvorane na predstave, verouk, tečaje itd.), zato je treba sprejeti ukrepe varstva pred požarom in zagotoviti požarno varnost objektov, premoženja in oseb. Smernice za zagotovitev požarne varnosti v cerkvenih objektih vsebujejo temeljna priporočila lastnikom in upravljavcem stavb, da s preventivnimi ukrepi izboljšajo požarno varnost sakralnih objektov. Smernice za zagotovitev požarne varnosti v cerkvenih objektih je Slovenska škofovska konferenca sprejela na 116. redni seji 13. januarja 2020 v Mariboru. 

Navodilo SŠK o računovodenju sestavnih delov Katoliške cerkve v Sloveniji (verskih organizacij) pri opravljanju nepridobitnega dela verske oz. pastoralne dejavnosti
Navodilo je sprejela Slovenska škofovska konferenca (SŠK) na svoji 117. redni seji, ki je potekala 9. marca 2020 v Murski Soboti ter začne veljati z objavo v Sporočilih slovenskih škofij in učinkuje od oz. za poslovno leto 2020 dalje.

Smernice za bližnjo in neposredno pripravo na zakrament svetega zakona
Škofje so besedilo Smernic potrdili na 117. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 9. marca 2020 v Murski Soboti (prim. SSŠ 2020/05, 96).

Navodilo za snemanje ali fotografiranje cerkvenih javnih dogodkov
V cerkvenem prostoru (cerkev, dvorana, dvorišče pred cerkvijo), kjer bo potekalo snemanje ali fotografiranje javnega dogodka, mora organizator (župnija, samostan, izobraževalna ustanova, katoliški zavod, romarsko središče) vse prisotne o tem primerno obvestiti. Navodilo so škofje sprejeli na 120. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 5. oktobra 2020 v Laškem.