Mednarodni znanstveni simpozij ob 800 letnici srečanja svetega Frančiška Assiškega in egiptovskega sultana Al-Kamila

1.10.2019 Ljubljana Ekumenizem, Islam, Izobraževanje , Teologija

Institut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog ter Slovenska frančiškanska provinca Sv. Križa, ob 800 letnici srečanja svetega Frančiška Assiškega in egiptovskega sultana Al-Kamila v Damietti, na robu delte Nila v Egiptu, organizirata mednarodni znanstveni simpozij, ki bo od 1. od 3. oktobra 2019 v Ljubljani.

Predavatelji iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Turčije, Irana, Izraela, Italije, Francije in Amerike bodo spregovorili o dialogu med kristjani in muslimani v preteklosti in danes. Program bodo izvedli v Frančiškovi dvorani Frančiškanskega samostana na Prešernovem trgu v Ljubljani. Gostje bodo svoje misli predstavili v slovenskem, hrvaškem, bosanskem ali angleškem jeziku. V programu je naslov predavanja napisan v jeziku, v katerem bo predavatelj govoril. Naslov predavanja je preveden v angleščino ali slovenščino.

Predavanja so razdeljena v štiri tematske sklope. Prvi sklop bo osvetlil dogodek pred 800 leti in posledice za današnji čas v Jezusovi domovini. V drugem sklopu bo predstavljeno kakšno sobivanje in dialog so ustvarili kristjani in muslimani v Evropi, predvsem na Balkanu. V tretjem sklopu bodo trije predavatelji spregovorili o odnosu med muslimani in Slovenci v naši domovini. Na koncu pa se bodo soočili s krščanskimi in islamskimi temelji za medreligijski dialog.

Program konference / Conference programme


Torek, 1. oktober 2019 / Tuesday, October 1st, 2019

13.30 kosilo / lunch (samostanska obednica / refectory of the friary)
15.00 Protokolarni govori / Protocolar Speeches and Conference Opening (Frančiškova dvorana)
P. Marjan Čuden OFM, provincial Slovenske frančiškanske province / Provincial of the Slovenian Franciscan Province
Prof. dr. Robert Petkovšek CM, dekan Teološke fakultete / Dean of the Faculty of Theology
Prof. dr. Nedžad Grabus, ljubljanski mufti / Mufti of Ljubljana
P. Stane Zore OFM, ljubljanski nadškof metropolit, veliki kancler Teološke fakultete / Archbishop and Metropolitan of Ljubljana and Chancellor of the Faculty of Theology
Glasba / music

Odprtje konference / Conference Opening:
Pred 800 leti in posledice za Palestino / The event 800 Years Ago and Consequences for Palestine
Predsedujoči / Chair: Mari Osredkar OFM
16.00–16.30
Igor Salmič OFM Conv: Zgodovinsko ozadje srečanja sv. Frančiška Asiškega in sultana Al-Kamila v Damietti leta 1219 / The Historical Background of the Encounter of St. Francis of Assisi and Sultan Al-Kamil at Damietta in 1219
16.30–17.00
Aljaž Krajnc: Mesto al-Malika al-Kāmila v zgodovini islama / The Role of al-Malik al-Kāmil in Islamic History
17.00 odmor za kavo / coffee break
17.30–18.00
Jan Dominik Bogataj OFM: Bizantinska teologija in islam: Irenični pristopa Pavla iz Antiohije (12. stol.) / Byzantine Theology and Islam: Paul of Antioch’s (12th cent.) Irenic Approach
18.00–18.30
David Grenier OFM: Saint Francis and the Sultan Malek al-Kamil, Fruits that grew from the encounter / Sveti Frančišek in sultan Malek al-Kamil; sadovi, ki so zrasli iz srečanja
18.30–19.00
Munir Mujić: Dokument o kupovini Getsemanskog vrta od strane trojice braće iz Bosne 1681. godine – tekst i konteksti / Document on Buying Gethsemane Garden by Three Brothers from Bosnia in 1681 – Text and Context
19.00–19.30
Joseph G. Reish: A Model for Modern Dialogue Depicted through the Visual Arts: St. Francis in the Sultan’s Court / Model modernega dialoga, upodobljen z vizualnimi umetnostmi: sv. Frančišek na sultanovem dvoru
20.00 večerja / supper


Sreda, 2. oktober 2019 / Wednesday, October 2nd, 2019

Panel 2
Balkan kot stičišče krščanske in islamske civilizacije / The Balkans as the Intersection of Christian and Islamic Civilization
Predsedujoči / Chair: Jan Dominik Bogataj OFM
9.00–9.30
Janko Ljubos OFM: Fojnička ahdnama iz 1463. godine / Fojnica’s Ahdnama from 1463
9.30–10.00
Ahmet Türkan: Multidimensional Relatons between Sultan Abdulhamit II and Pope Leo XIII and the importance of these Relations in terms of the Ottomans and the Holy See / Večplastni odnosi med sultanom Abdulhamitom II. in papežem Leonom XIII. ter pomen teh odnosov za Otomanovo cesarstvo in Sveti sedež
10.00–10.30
Asim Zubčević: Slika poslanika Muhameda u franjevačkom samostanu u Splitu / Image of the Prophet Muhammad in the Franciscan Monastery in Split
10.30–11.00
Daniel Patafta OFM: Hrvatski franjevci na granici doticaja kršćanstva i islama / Croatian Franciscans on the border of contact of Christianity and Islam
11.00 odmor za kavo / coffee break
11.30–12.00
Igor Škamperle: Nikolaj Kuzanski in njegov spis O verskem miru in slogi (De pace seu concordantia fidei) / Nicolaus Cusanus and His Text De pace seu concordantia fidei
12.00–12.30
Lorenzo Turchi OFM: James of Marches’ preaching to the »border«: the comparison with otherness / Pridiganje Jakoba iz Marke »obmejnim«: primerjava z drugačnostjo
13.00 kosilo / lunch
14.00 po kosilu obisk džamije / after lunch the visit of the mosque

16.00–16.30
Mile Babić OFM: Susreti sa sultanima: svetoga Franje Asiškoga i fra Anđela Zvizdovića / Meetings of St. Francis and of Fr. Anđeo with Sultans
16.30–17.00
Dragan Potočnik: Zahod in islamski svet skozi zgodovino / The West and the Islamic World through History
17.00–17.30
Bogdan Kolar SDB: Srednjeveški potopisi manjših bratov kot zgodovinski vir / Medieval Travel Journals of Franciscan Friars as a Historic Source
17.30 odmor za kavo / coffee break

Panel 3
Muslimani in Slovenci / Muslims and Slovenians
Predsedujoči / Chair: Jan Dominik Bogataj OFM
18.00–18.30
Urška Flisar: Vpliv bosanskega islama na identiteto slovenskih muslimanov / The Influence of Bosnian Islam on the Identity of Slovenian Muslims
18.30–19.00
Marjetka Golež Kaučič: Muslimani kot Drugi v folklori in literaturi: med reprezentacijami in dejstvi / Muslims as Others in Folklore and Literature: Between Representations and Facts
19.00–19.30
Nik Trontelj: Obravnava islama v učbenikih predavateljev osnovnega bogoslovja na Teološki fakulteti v Ljubljani od njene ustanovitve do danes / The Discussion of Islam in the Textbooks of Lecturers of Fundamental Theology at the Faculty of Theology of the University of Ljubljana from its Founding to the Present Day
20.00 večerja / supper


Četrtek, 3. oktober, 2019 / Thursday, October 3rd, 2019

Panel 4
Medreligijski dialog pod krščanskim in islamskim vidikom / Current Christian and Islamic Foundations that work to further Interreligious Dialogue
Predsedujoči / Chair: Urška Flisar
9.00–9.30
Mari Osredkar OFM: Katoliški teološki temelji medreligijskega dialoga / Catholic Theological Basis of the Interreligious Dialogue
9.30–10.00
Tomislav Kovač: Teološki izazovi kršćansko-muslimanskog dijaloga / The Theological Challenges of the Christian-Muslim Dialogue
10.00–10.30
Nedžad Grabus: Muslimanski pogled na teološke temelje medverskega dialoga muslimanov in kristjanov / Muslim View of the Theological Foundations of the Interreligious Dialogue between Muslims and Christians
10.30–11.00
Goestani Amini: Prophet Muhammad’s Model of Interreligious Dialogue Based on Global Ethics Research on the Famous Letter of the Prophet to the Christians / Mohamedov model medverskega dialoga, ki temelji na raziskavi globalne etike slavnega Prerokovega pisma kristjanom
11.00 odmor za kavo / coffee break
11.30–12.00
Ali Mashhadi: Cooperation between Muslims and Christians to Promote Environmental Ethics and Law / Sodelovanje med muslimani in kristjani za spodbujanje okoljske etike in prava
12.00–12.30
Mohammad Mehdi Taskhiri: Commitment to Religious Values and Their Role in the Establishment of Peace and Tranquility in Society / Zavezanost verskim vrednotam in njihova vloga pri vzpostavljanju miru v družbi
12.30–13.00
Javad Taheri: ‘Itibariat’: A New Possible Basis for Shiite Theory of Interreligious Dialogue / Itibariat: nova možna osnova za šiitsko teorijo medverskega dialoga
13.00–13.30
Edvard Kovač OFM: Pojem izvoljenosti med fundamentalizmom in svetništvom / The Concept of Chosenness between Fundamentalism and Sainthood
14.00 kosilo / lunch

 

Več na: https://www.franciskani.si/?p=3627 in na spletni strani: https://www.teof.uni-lj.si/znanstveni-simpozij-800-let-sobivanja