Nadškofijska karitas Maribor v letu 2014

3.3.2015 Maribor Karitas, Škofija Maribor

Predstavitev Nadškofijske karitas Maribor

Nadškofijsko karitas Maribor (v nadaljevanju NŠKM) je 12.10.1990 ustanovil mariborski škof na podlagi Zakonika cerkvenega prava (ZCP) z namenom, da uresničuje karitativno, dobrodelno, humanitarno in socialno poslanstvo Cerkve. NŠKM je po Zakoniku cerkvenega prava javno združenje vernikov, ki ima status pravne osebe zasebnega prava in je sestavni del Rimskokatoliške Cerkve. Naloge in namen delovanja NŠKM so zapisane v statutu. NŠKM ima od 7.1.2005 status humanitarne organizacije po ZHO. Nadškofijska karitas Maribor svoje poslanstvo izvaja v duhu Evangelija. Pri svojem delu se drži etičnih načel Karitas in etičnih načel, ki veljajo v socialnem varstvu.

NŠKM ima dve področji na katerem deluje in sicer področje humanitarne in področje socialno/socialno varstvene dejavnosti. Prvenstvena naloga NŠKM je, da krepi humanitarno socialno dejavnost na vseh področjih delovanja, predvsem na ravni mreže Župnijskih karitas. Na posameznika gledamo celostno, brez zadržkov, predvsem pa z veliko mero spoštovanja.

 

Humanitarna dejavnost NŠKM zajema naslednja področja delovanja:
·      pomoč družinam in posameznikom (materialna in psihosocialna pomoč družinam, letovanja, itd…),
·      pomoč otrokom (pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, Botrstvo, letovanja, šola v naravi, prehrana, ….),
·      pomoč starejšim, bolnim, invalidnim in obnemoglim (materialna in psihosocialna pomoč, letovanja starejših, itd…),

  • pomoč dijakom in študentom,
  • pomoč marginalnim skupinam (npr. Romi, brezdomci, itd..),
  • pomoč tujcem in migrantom,
  • pomoč tujini (BIH, Srbija,…).

 

Socialna/socialno varstvena dejavnost NŠKM zajema naslednja področja delovanja:

Ob že uveljavljenih in utečenih socialnih in socialno varstvenih programih:

  • Terapevtsko pripravljalni center Maribor,
  • Sprejemališče za brezdomce,
  • Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor,
  • Materinski dom – Mozirje in Žalec,
  • Zavetišče za brezdomce – odprti tip,
  • Ljudska kuhinja Betlehem.

Za področje izvajanja socialno varstvene dejavnosti, NŠKM socialne programe, za katere je pridobila koncesijo prenese pod okrilje svojega socialno-varstvenega zavoda Čebela dnevno varstvo Karitas. Zavod od leta 1996 opravlja v Slovenskih Konjicah storitve vodenja in varstva za 8 odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Z letom 2004 je začel opravljati tudi storitev institucionalnega varstva starejših v Domu sv. Eme v Šentjanžu pri Dravogradu. Kapaciteta doma je 21 stanovalcev. V začetku leta 2008 je zavod pridobil dodatni koncesiji in sicer za delovno varstvo 8 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Staršah in za celodnevno varstvo za 9 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Slovenskih Konjicah – Bivalna skupnost. Oktobra 2008 je zavod pridobil koncesijsko pogodbo za izvajanje institucionalnega varstva starejših – Dom Velika Polana za 66 stanovalcev.

Za NŠKM je pomemben tudi dom sv. Lenarta. Dom starostnikov v Lenartu, katerega ponudba obsega: institucionalno varstvo starejših - 150 koncesijskih mest, dodatna mesta – občasna namestitev/kratkotrajne namestitve 39 postelj, dnevno varstvo do 20 starejših oseb ter oskrbna stanovanja – 20 enosobnih in 20 dvosobnih oskrbovanih stanovanj, pomeni zaokrožitev strategije razvoja karitativnega dela na področju pomoči starejšim.

 

Poročilo o delu Nadškofijske karitas Maribor v letu 2014

V času od 1.1. pa do 31. 12. 2014 smo znotraj naših programov pomoči skupaj rešili kar 11.876 vlog družin, ki so se znašle v stiski oz. vlog posameznih prosilcev. Prošenj za denarno pomoč je bilo 735, prošenj v obliki informativne pomoči je bilo 689, navezovala se je na napotitev na ustrezne nevladne in vladne organizacije, kot tudi za pomoč pri izpolnjevanju posameznih vlog, zahtevkov in obrazcev. Pomoči v obliki oblačil in obutev je bilo deležnih 1.717 družin oz. posameznikov, prav tako pa je bilo tudi 171 rešenih vlog za pohištvo. Pomoči v hrani je bilo deležnih 8.372 družin oz. posameznikov, tudi ob pomoči »hrane« iz blagovnih rezerv RS. Skupaj je bilo razdeljeno cca. 800 t humanitarne pomoči.

 

Socialno varstveni del – kratek prerez dela 2014

Zavetišče za brezdomce – odprti tip; skupno 6.921 nočitev / 68 unikatnih uporabnikov, Sprejemališče za brezdomce  - 181 unikatnih uporabnikov – 16.652 vstope uporabnikov v sam program, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico Maribor – 538 pacientov, TPC – 31 unikatnih uporabnikov, MD – vključenih 116 uporabnic z 21 otroki in Ljudska kuhinja Betlehem 20.542 razdeljenih kosil med 214 unikatnih uporabnikov – dnevno med 50 do 70 obrokov.

 

Predstavitev in pomoč Župnijskih karitas na področju nadškofije Maribor v letu 2014

Karitas v mariborski nadškofiji združuje 1.325 prostovoljcev, od tega je 875 rednih prostovoljcev, 450 občasnih. V letu 2014 so skupaj opravili 82.830 ur prostovoljnega dela. V razdeljevanju hrane iz blagovni rezerv in ukrepa embargo – sadje zelenjava je sodelovalo 67 ŽK. ŽK družinam in posameznikom najpogosteje pomagajo s hrano in higienskimi potrebščinami (16.113), nadalje je pomembna pomoč v plačilu položnic (744), sledi pomoč ob večjih naravnih oz. elementarnih nesrečah, pomoč v informiranju, invalidskih pripomočkih in pomoč v obliki laičnega in individualnega svetovanja ter druga pomoč.

ŽK  otrokom  pomagajo  s  pomočjo  družinam, posebej pa še s šolskimi potrebščinami (1.040), preventivnimi srečanji, obdarovanji in druženji (4.855), plačilom šolske prehrane in drugih šol. dejavnosti (120), individualnimi obiski na domu ali v bolnici, letovanji in tabori, učno pomočjo, ter drugimi oblikami pomoči.

ŽK so starejšim pomagale s hrano in higienskimi potrebščinami (2.783), plačilom položnic (158), rednimi oz. priložnostnimi obiski doma, v domu ali v bolnici (5.977), družabnimi srečanji (2.958), z romanji in izleti (664), pogovorom,  svetovanjem  in  skupinami  za  starejše. Ostala pomoč starejšim se je nanašala na pomoč v obliki invalidskih pripomočkov, na pomoč ob večjih nesrečah in stiskah, pomoč v gospodinjstvu ter drugo pomoč…

V letu 2014 je bilo razdeljene pomoči 1.515.797,11 €. Od tega zneska je vrednost pomoči razdeljene v materialu v skupni vrednosti 871.043,4 €.

Celotno vsebinsko in finančno poročilo NŠKM je predstavljeno v Plenumski knjigi 2015