Odprtje Osnovne šole montessori v okviru Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru

Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru

 

V torek, 1. septembra 2015, ob 9. uri bo v prostorih Zavoda Antona Martina Slomška (Vrbanska 30, Maribor) otvoritev Osnovne šole montessori v Zavodu Antona Martina Slomška.

VABILO
GRADIVO


Odprtje Osnovne šole montessori v okviru Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru

Zavod Antona Martina Slomška v šolskem letu 2015/16, s 1. septembrom odpira osnovno šolo po programu montessori pedagogike. Do odločitve za začetek delovanja OŠ je prišlo v jeseni 2014, na podlagi želja in pričakovanj staršev, ki imajo svoje otroke v vrtcu Hiša otrok – vrtec montessori, ki v okviru Zavoda Antona Martina Slomška deluje od leta 2007. Vodstvo Zavoda je sprožilo formalne postopke za ustanovitev OŠ pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v mesecu decembru 2014. Sodelovanje z ministrstvom je potekalo v skladu z zakonodajo korektno in profesionalno. OŠ montessori je bila vpisana v knjigo razvida osnovnih šol 30. 4. 2015.

Od vpisa v razvid naprej so stekli postopki za vpis otrok v šolskem letu 2015/16. Vodstvo Zavoda je bilo postavljeno pred odločitev, da predstavi staršem finančno vzdržnost projekta. Šele po tej informaciji smo lahko resno računali na dovolj velik vpis. Ko so starši dobili informacijo, da je za otroka potrebno mesečno plačati 120 € prispevka staršev, ki nadomesti razliko med 85% deležem države in njimi, so imeli pred seboj realno možnost za odločitev. Na presenečenje vodstva Zavoda so se vsi potencialni kandidati odzvali enako kot pred to informacijo. Tako je bilo potrebno sprejeti odločitev o številu vpisa otrok v prvo generacijo. Po montessori metodi je oddelek kombiniran iz treh razredov, torej starostno heterogen. Mi smo se odločili, da na začetku vpišemo dva letnika otrok. Tako je v prvo generacijo skupaj vpisanih 19 otrok, od tega 11 otrok v prvi razred in 8 otrok v drugi razred. To pa je tudi zgornja meja za vzdržno dobro pedagoško delo. Za prvo skupino bosta tako odgovorni dve učiteljici montessori, učiteljica angleškega jezika in nekateri zunanji sodelavci. Vršilstvo dolžnosti ravnateljice OŠ je prevzela ravnateljica vrtca montessori, gospa Stanka Čremožnik Parpaillon. V naslednjih letih bo OŠ vpisovala predvsem otroke iz vrtca montessori in se ne bo bistveno širila. V celotnem devetletnem obdobju bo predvidoma na koncu v OŠ montessori okoli 150 do 160 otrok.

Prostorsko je Zavod OŠ umestil v pritličje obnovljenega dela zgradbe na Vrbanski cesti 30. Prostorske kapacitete zadostujejo za naslednjih šest let delovanja OŠ.

Zavod Antona Martina Slomška je skupaj z Montessori inštitutom v Ljubljani, ki ga vodi gospa Melita Kordeš Demšar in v okviru katerega že šest let deluje prva te vrste OŠ v Sloveniji, nosilec osnovnošolskega programa montessori v Sloveniji. Načrtovanje za OŠ tako v Zavodu sega v čas začetka obnove stavbe na Vrbanski. V ta namen je Zavod poslal na izobraževanje v Anglijo dve osebi. Ena od obeh je zadnja tri leta delovala v OŠ montessori v Ljubljani in si tako pridobila konkretne praktične izkušnje.

Zakaj smo se v Zavodu odločili za montessori pedagogiko? Montessori pedagogika temelji na izkustvenem pridobivanju znanja. Prednosti takšnega pristopa za osebnostni razvoj otroka so v okolju, ki ga pripravi učitelj na podlagi vsakodnevnega opazovanja dela otrok in njihovega zanimanja. Poudarek je na materialih, ki so postavljeni na police, otroku dostopni, zanje skrbi, jih po opravljenem delu vrne na svoje mesto in s tem hkrati gradi odgovoren odnos za svoje okolje, v katerem deluje, se uči in sodeluje s prijatelji. Vloga učitelja je, da se z otrokom pogovori o njegovem delu in da mu svetuje ter pomaga. Otrok pa si sam naredi načrt dnevnega učenja in dela.

Heterogenost oddelkov omogoča otrokom socializacijski proces, ki je značilen za bratce in sestrice. Raznolika razredna struktura vodi otroke v sprejemanje in spoštovanje razlik med ljudmi. Bolj zadržanim otrokom je omogočeno, da postajajo bolj odprti v sodelovanju in si pridobivajo izkušnje skupine. To velja tudi za odnos med različnimi starosti otrok. Učenje je spodbujano tako, da starejši pomagajo mlajšim, s tem utrjujejo svoje znanje in ga hkrati predajajo naprej, ter tako krepijo svojo socializacijo. Mlajši otroci so motivirani in se učijo s tem, ko pri delu opazujejo starejše otroke in si tako želijo, da nekoč pridejo do podobnega znanja in veščin.

Montessori pedagogika tako omogoča večje poznavanje samega sebe, sposobnost organizacije lastnega dela, izogibanje zunanjim nagradam, ki so moteči dejavnik učenja, spoštovanje drugih in čut za skupnost, zmožnost sodelovanja (učenje z vrstniki), sposobnost reševanja težav, notranjo motivacijo (izbira), red v okolju in umu, učenje v konkretnem kontekstu.

Ker je poudarek na prostoru, je učilnica oblikovana tako, da je prostor odprt, materiali so razporejeni po področjih in policah, otroku omogočajo samostojno delo z njimi in tudi pospravljanje, skrb zanje. Veliko je dela na tleh, na preprogah. Mize so za delo z manjšimi materiali. To pomeni, da se otrok lahko giblje po prostoru in da je gibanje povezano s kognicijo (spoznavanjem).

Montessori učni materiali so pripravljeni tako, da otroka vodijo od konkretnih korakov k abstraktnemu razmišljanju, od celote k posameznim delom (na primer najprej slišijo prvo veliko zgodbo o nastanku Vesolja, ki jih vodi v raziskovanje planeta, kjer živimo – Zemlje). Delo z materiali jim omogoča samokontrolo napake, saj je kontrola napake že v samem materialu. Materiali so matematično natančni, estetsko privlačni, sistematično pokrivajo cilje predmeta, v razredu je le po en material za določeno delo, saj se s tem otroci učijo čakanja na delo, potrpežljivosti, da v življenju ne moremo dobiti vsega takoj in zdaj. Ena od značilnosti montessori okolja je ta, da najdemo enake materiale v vseh montessori šolah po svetu.

V Zavodu smo veseli, da na ta način lahko gremo nasproti staršem, ki si želijo te vrste pedagoški pristop pri vzgoji svojih otrok. S tem korakom tudi vnašamo v slovenski prostor, še posebej v Mariboru, novo dinamiko v pedagoškem polju. Prispevamo k pluralizaciji in demokratizaciji šolskega prostora ter močno upamo, da bo v politiki prevladal razum in da se bo spoštovala odločitev Ustavnega sodišča, ki bo vsem staršem v tej državi omogočala enakovredne pogoje za obvezno šolanje njihovih otrok.

 

Strokovni direktor Zavoda Antona Martina Slomška
dr. Ivan Janez Štuhec