Plenum Nadškofijske karitas Maribor 2017

11.3.2017 ob 9:30 Maribor Karitas, Škofija Maribor

Plenum Nadškofijske karitas Maribor bo v soboto, 11. marca 2017, od 9.30 v Mariboru. Geslo letošnjega srečanja je Širite Ljubezen (sv. Mati Terezija iz Kalkute). Plenumsko srečanje bodo pričeli ob 9.30 s sveto mašo v mariborski stolnici, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl.

Dnevni red in program Plenumskega srečanja 2017:
09.30   sveta maša v mariborski stolnici
10.30   odmor (okrepčilo)
11.00   mariborska stolnica - pozdrav gostov in udeležencev
11.15   Osrednji del: Marko Trošt, župnik v župniji Niš in Aleksinac – »Širite Ljubezen«
11.45   poročilo delovanja NŠKM in Župnijskih karitas za leto 2016
12.30   zaključek in skupni agape

Plenumsko srečanje bodo obogatili mladi glasbeniki iz glasbene šole A. M. Slomšek ter pevski zbor stanovalcev Doma sv. Lenarta.


Nadškofijska karitas Maribor v letu 2016

Predstavitev Nadškofijske karitas Maribor

Nadškofijsko karitas Maribor (v nadaljevanju NŠKM) je 12.10.1990 ustanovil mariborski škof na podlagi Zakonika cerkvenega prava (ZCP) z namenom, da uresničuje karitativno, dobrodelno, humanitarno in socialno poslanstvo Cerkve. NŠKM je po Zakoniku cerkvenega prava javno združenje vernikov, ki ima status pravne osebe zasebnega prava in je sestavni del Rimskokatoliške Cerkve. Naloge in namen delovanja NŠKM so zapisane v statutu. NŠKM ima od 7.1.2005 status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah. Nadškofijska karitas Maribor svoje poslanstvo izvaja v duhu Evangelija. Pri svojem delu se drži etičnih načel Karitas in etičnih načel, ki veljajo v socialnem varstvu.

NŠKM ima dve področji na katerih aktivno deluje in sicer področje humanitarne dejavnosti in področje socialno varstvene dejavnosti. Prvenstvena naloga NŠKM je, da krepi humanitarno s dejavnost na vseh področjih delovanja, predvsem na ravni mreže Župnijskih karitas (v nadaljevanju ŽK). Na posameznika gledamo celostno, brez zadržkov, predvsem pa z veliko mero spoštovanja.

Humanitarna dejavnost NŠKM zajema naslednja področja delovanja:

V okvir humanitarnih programov, ki jih izvaja NŠKM sodijo naslednji programi:
·      Pomoč socialno ogroženim
·      Humanitarno skladišče
·      Ljudska kuhinja Betlehem
·      Donirana hrana
·      Pomoč Romom
·      Letovanja v Portorožu
·      Ukrep EU na trgu s svežim sadjem in zelenjavo
·      Dejavnost razdeljevanja hrane iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)
·      Šolske potrebščine

Socialnovarstveni programi,ki jih izvaja NŠKM so naslednji:

  • Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna
  • Terapevtsko pripravljalni center Maribor,
  • Sprejemališče za brezdomce,
  • Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor,
  • Materinski dom Mozirje-Žalec,
  • Zavetišče za brezdomce – odprti tip,
  • Ljudska kuhinja Betlehem.

Delo ustanov NŠKM

Pod okriljem Nadškofijske karitas Maribor delujeta Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo (Zavod Karion) in Dom Lenart d.o.o., ki na podlagi podeljene koncesije vršita storitev institucionalnega varstva.

Zavod Karion od leta 1996 v Slovenskih Konjicah opravlja storitve vodenja in varstva za 8 odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Z letom 2004 je začel opravljati tudi storitev institucionalnega varstva starejših v Domu sv. Eme v Šentjanžu pri Dravogradu. Kapaciteta doma je 21 stanovalcev. V začetku leta 2008 je zavod pridobil dodatni koncesiji in sicer za delovno varstvo 8 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Staršah in za celodnevno varstvo za 9 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Slovenskih Konjicah – Bivalna skupnost. Oktobra 2008 je zavod pridobil koncesijsko pogodbo za izvajanje institucionalnega varstva starejših – Dom Velika Polana za 66 stanovalcev.

Ponudba Doma sv. Lenarta obsega: institucionalno varstvo starejših - 150 koncesijskih mest ter oskrbovana stanovanja – 40 enot različnih velikosti.

Pomoč tujini

Poslanstvo NŠKM je tudi pomoč tujini. V okviru akcije Ne pozabimo se želi vzpostaviti sistemsko delo in pomoč Karitas na področju jugovzhodne Evrope. Tako ciljno in sistematično pripravljamo korake in vzdržujemo pristne odnose s sodelavci Caritas na tem področju.

Poročilo o delu Nadškofijske karitas Maribor v letu 2016

V času od 1. 1. - 31. 12. 2016 smo v okviru programa Pomoč socialno ogroženim realizirali 9.170 obravnav – podanih prošenj, sprejetih telefonskih klicev, posredovanja splošnih informacij.

V informacijski pisarni je bilo v evalvacijskem obdobju sprejetih 5.829 klicev ljudi, ki so na nas naslovili vprašanje in prošnje o možnosti pomoči, ki jo potrebujejo. V informacijsko-svetovalni pisarni je bilo sprejetih 3.341 prosilcev. Z vsemi je bil opravljen prvi socialni pogovor in nudene splošne informacije. V 521 primerih smo ljudi v stiski napotili k ustreznim vladnim in specializiranim nevladnim organizacijam.

Rešili smo 486 prošenj za poplačilo položnic in računov. Razdelili smo 2.501 prehrambni paket med 4.831 prejemnikov pomoči. Pripravili smo 1.900 paketov z oblačili in obutvijo, rešenih je bilo 96 prošenj za pohištvo, belo tehniko.

Ljudska kuhinja Betlehem: 19.565 razdeljenih kosil med 223 unikatnih uporabnikov – dnevno med 50 do 70 obrokov.

Z izvajanjem programa Donirana hrana smo na Nadškofijski karitas Maribor pričeli 1.10.20106. V evalvacijskem obdobju od 1.10. - 31.12.2016 je bilo v program vključenih 86 unikatnih uporabnikov, od tega 64 % družin in 36% posameznikov. Skupaj to predstavlja 223 oseb. Podarjena količina prejetih živil je omogočala, da smo lahko po vnaprejšnjem fiksnem razporedu vsakodnevno vključili do 15 prejemnikov – družin ali posameznikov.

Skupaj smo tako v centralno skladišče Nadškofijske karitas Maribor sprejeli 493 ton hrane iz Evropskega sklada in jo razdelili preko mreže 66 ŽK ter z navedeno hrano nudili pomoč 16.985 osebam.

V okviru Ukrepa Evropske unije na trgu s svežim sadjem in zelenjavo za materialno pomoč najbolj ogroženim družinam in posameznikom v Sloveniji smo na Nadškofijski karitas Maribor sprejeli in preko mreže Župnijskih karitas razdelili 120 ton jabolk v skupni vrednosti 93.069,13 €.

V letu 2016 smo v okviru programa Šolske potrebščine pomagali 301 otroku pri nakupu delovnih zvezkov ali učbenikov oziroma plačali obrabnino za izposojo učnih knjig.

 

Socialnovarstveni programi v letu 2016
·      Zavetišče za brezdomce: – odprti tip: skupno 8.573 nočitev, 73 unikatnih uporabnikov,
·      Sprejemališče za brezdomce: - 140 unikatnih uporabnikov,
·      Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico Maribor: 392 obravnav pri splošnem zdravniku/specialistu in 45 obravnav pri zobozdravniku. Medicinska sestra je opravila 814 telefonskih pogovorov – informacijsko svetovalni ali pogovor v sklopu iskanja rešitev za uporabnika (predvsem z ustanovami), ter 71 komunikacij preko e-pošte. Ambulanto je obiskalo 117 unikatnih uporabnikov. Darovalci so podarili 2.842 kg zdravil, ki so bila ustrezno vodena.
·      TPC – 24 unikatnih uporabnikov,
·      Materinski dom Mozirje – Žalec: – skupno 5.728 nočitev, vključenih 19 žensk z 21 otroki

Predstavitev in pomoč Župnijskih karitas na področju nadškofije Maribor v letu 2016

Karitas v mariborski nadškofiji združuje 92 Župnijskih karitas v katerih deluje 1.314 prostovoljcev, od tega je 66,99% rednih prostovoljcev in 34,01 % občasnih. Največ prostovoljcev - 57,31 % je starejših od 60 let, 34,13 % jih v starosti od 30-59 let. Med prostovoljci je tudi 3,68 % mlajših od 18 let.

V letu 2016 so skupaj opravili 78.017 ur prostovoljskega dela ter pomagali 20.495 ljudem v stiski.

Med prejemniki pomoči, ki so jim ŽK pomagale v letu 2016, je največ družin. ŽK so v letu 2016 pomagale skupno 3.407 družinam, ki skupaj štejejo 10.715 družinskih članov. Med družinami so bile tudi romske in migrantske družine. ŽK družinam najpogosteje pomagajo s hrano in higienskimi pripomočki sledi pomoč pri plačilu položnic, laično svetovanje ter druga materialna pomoč. ŽK so za materialno pomoč družinam skupno namenile 47.749,42 €.

S šolskimi potrebščinami, pri plačilu stroškov povezanih s šolanjem ali strokovno vodenim letovanjem za otroke ali vključitev v druge strokovno vodene delavnice, z obdarovanjem za Miklavža ali organizacijo učne pomoči so ŽK v letu 2016 pomagale 6.030 otrokom. Finančna vrednost pomoči, ki so jo ŽK namenile posebej za otroke znaša 31.917,32 €.

ŽK so pomagale 4.601 starejši, bolni ali ovirani osebi ter 1.434 osebam, ki živijo same (samski, vdovci, razvezani). ŽK so jim materialno pomoč najpogosteje nudile s prehrambnimi paketi, ozimnico in higienskimi potrebščinami.

Srečanje za starejše je organiziralo 67 % ŽK, katerih se je skupno udeležilo 3.408 ljudi. 72 % ŽK vrši obiske na domu in v bližnjih domovih za starejše. ŽK so v letu 2016 realizirale 6.711 obiskov na domu, kjer je bilo vključenih 2.910 ljudi in 5.670 obiskov v domovih za starejše, kjer je bilo vključenih 1.733 ljudi. Za pomoč starejšim so ŽK v letu 2016 namenile 37.528,97 €.

ŽK so v letu 2016 posameznikom najpogosteje nudile materialno pomoč v obliki paketov s hrano, ozimnico in higienskimi potrebščinami ter plačilom položnic. V obliki nematerialne pomoči so ŽK posameznikom najpogosteje pomagale v obliki laičnega svetovanja. Finančna vrednost pomoči, ki so jo ŽK v letu namenile posameznikom, znaša 16.690,02 €. Največji delež 41,95 % so namenile za plačilo položnic in računov in sicer v skupni vrednosti 7.002,11 €.


Celotno vsebinsko in finančno poročilo NŠKM je predstavljeno v Plenumski knjigi 2017.


Besedilo je posredoval Darko Bračun, generalni tajnik Nadškofijske karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor. Tel.: +386 (0)590 80 357 GSM: +386 (0)51 370 699, e-mail: [email protected], splet: www.karitasmb.si.