Pomoč škofijske karitas Novo mesto v letu 2014

7.3.2015 Novo mesto Karitas, Poročilo

a) MATERIALNA POMOČ

Zaradi izpada hrane EU v letu 2014, so med sodelavci Karitas in državnimi predstavniki potekala intenzivna pogajanja za iskanje rešitev za preprečitev dodatnih socialnih stisk. V primerjavi z letom 2013, ko smo prejeli 191 ton hrane EU, je bil izpad očiten. Preko Zavoda RS za blagovne rezerve smo tako v drugi polovici leta prejeli nekaj manj kot 53 ton hrane, kar je pomenilo, da je bilo v prvi polovici leta nujno poiskati alternativne rešitve in vire. S sredstvi Škofijske karitas smo kupili 23.279 kg hrane in pralnega praška, župnijske karitas pa so zbrale oziroma kupile še dodatnih 9.500 kg hrane. Poleg akcij zbiranja hrane prek Župnijskih karitas, je z vseslovensko akcijo Pustna sobotna iskrica na pomoč priskočil Radio Ognjišče. Z zbranimi sredstvi je tako Slovenska karitas kupila mleko; prejeli smo 5.220 litrov mleka, ki je še zlasti razveselilo družine z otroki. Zaradi ruskega embarga, so slovenski pridelovalci odstopili viške hrane (sadja in zelenjave) tudi humanitarnim organizacijam; Škofijska karitas Novo mesto je iz tega naslova prejela 26 ton jabolk. Nadvse dobrodošla je bila tudi donacija skupno 900 kg kruha Dolenjskih pekarn. Četudi vsega ne moremo stehtati, pa neizpodbitno ostaja dejstvo, da številke nikoli niti ne morejo prikazati, koliko napora in neštetih ur dela je bilo vloženega, da je tovrstna pomoč dosegla ljudi, ki jim je bila namenjena. V letu 2014 se je v karitativno delo na območju Škofije Novo mesto vključevalo 607 rednih in občasnih prostovoljk in prostovoljcev, ki nosijo glavno zaslugo, da je 117 ton hrane in higienskih potrebščin prišlo v roke ljudi, ki se spopadajo z najrazličnejšimi stiskami.

 

Najpogostejše oblike pomoči Škofijske karitas Novo mesto, so v letu 2014 predstavljali

- Redni paketi: 3.290 paketov, ki so zajemali 17.739 kg hrane in 5.540 kg pralnega praška;

- Hrana iz Blagovnih rezerv RS: iz dobave v letu 2014 je bilo med junijem in srede novembra razdeljene nekaj več kot 52 ton testenin, moke, sladkorja, soli, olja in mleka. Z navedenimi artikli smo dopolnili redne pakete z naborom prehranskih izdelkov, ki jih financiramo iz lastnih sredstev ter delno iz sredstev pridobljenih na razpisih. Hrano iz blagovnih rezerv, katere nabavna vrednost znaša 61.120,71 EUR, je prejelo 5.768 uporabnikov;

- Pomoč z oblačili in s poklonjenim materialom;

- Izredna pomoč pri nakupu nujnih življenjskih pripomočkov oz. naprav bele tehnike.

 

b) FINANČNE OBLIKE POMOČI

V letu 2014 je komisija za obravnavo prošenj prejela 769 vlog, od tega je bilo odobrenih 719 vlog. V okviru pomoči je bila večina sredstev namenjenih:

- za plačilo najnujnejših položnic (470 odobrenih prošenj),

- za pomoč z boni pri nakupu šolskih potrebščin za 369 otrok,

- za pomoč pri nakupu kurjave (pomoč je prejelo 31 družin) in

- za pomoč ob naravnih nesrečah. Poleg številnih družbenih sprememb in tragičnih dogodkov, so leto 2014 zaznamovale tudi številne naravne nesreče. Slovenijo je najprej prizadel žled, ki je povzročil škodo na tisoče gospodinjstvom, uničeval gozdove ter infrastrukturo. V maju so sledile katastrofalne poplave na območju Bosne in Hercegovine ter Srbije. V mesecu septembru in oktobru pa so uničujočo moč voda in zemeljskih plazov zopet izkusile številne družine v Sloveniji.  Škofijska karitas Novo mesto je tako v letu 2014 za pomoč v naravnih nesrečah namenila 25.065 EUR.

 

c) NEMATERIALNE POMOČI

Svetovanje

Med nematerialnimi je najpogostejša pomoč s svetovanjem. V osebnih stiskah se na Karitas velikokrat zatekajo tudi ljudje, ki bolj kot po materialni pomoči izražajo potrebo po zaupnem osebnem pogovoru, za katere v birokratskih postopkih največkrat ni prav veliko priložnosti. Izvaja pa se tudi sočasno z nudenjem materialnih pomoči.

Poleg strokovnega svetovalnega dela na Škofijski karitas, prek katerega uporabnike usmerjamo v pravočasno reševanje stisk pa velik del, v laični obliki, opravijo prostovoljci.

Letovanja

Tudi v letu 2014 so se letovanja udeležile tri skupine – družine, starejši in otroci. Med 21. in 26. julijem so se letovanja udeležile 4 družine, letovanja otrok in mladostnikov pa 11.  Med 26. in 30.  majem je letovalo 15 starejših.

Kljub skromnim prostorom in omejenim virom smo zelo veseli, da lahko z velikim trudom naših strokovnih delavcev in prostovoljcev vsako leto polepšamo življenje številnih otrok, staršev, starejših ter oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

 

DONACIJE

Stiske, ki so jih povzročile naravne nesreče, so spodbudile podjetja, skupine, družine in posameznike, da so prispevale po svojih močeh. Bodisi finančna kot tudi materialna sredstva. V lanskem letu znaša samo vrednost poklonjene hrane in nerabljenih oblačil prek 31.000 eur.

Dobrodelno so se v okviru akcije Pokloni zvezek odzvali tudi otroci, ki so darovali zvezke in nekaj drugih šolskih potrebščin, s katerimi smo pomagali družinam v stiskah.

 

OPAŽANJA

-       Pričakovanja uporabnikov glede nudenja pomoči so velikokrat mnogo višja od realnih možnosti.
-       Namen pomoči s strani Karitas je v tem, da se nudi oporo v okoliščinah, ko ljudje sami ne vidijo izhoda iz svoje stiske, hkrati pa v nudenju opore, da se uporabniki zmorejo s stiskami soočati čim bolj samostojno. Pomoč se zato prednostno nudi tistim uporabnikom, ki so se znašli v stiski in pomoči še niso bili deležni. Sporočilo, ki želimo, da doseže uporabnike pa je tudi, da naj bo zaprošanje za pomoč ter sprejemanje pomoči vzeto z odgovornostjo – torej ne zato, ker bi jim pomoč pripadala, pač pa naj bo merilo stiska in če obstajajo možnosti ter razlogi, da bi lahko zmogli sami, potem naj pomoč solidarno odstopijo tistim, ki to pomoč potrebujejo.
-       Vloga Karitas je tudi v usmerjanju in spodbujanju uporabnikov, da svoje stiske rešujejo aktivno, torej da se posvetijo prepoznavanju in razreševanju vzrokov stisk. 

 

PROSTOVOLJCI

Poplave in zemeljski plazovi, ki so prizadeli tudi župnije na območju Škofijske karitas Novo mesto so zopet pokazali, da se solidarnost vsakega lokalnega okolja meri tudi s pomočjo prostovoljcev. Le-ti po svojih močeh ter na podlagi talentov, sposobnosti in izkušenj prispevajo k izboljšanju ali vsaj delni omilitvi stisk družin in posameznikov. Od same ustanovitve Slovenske karitas pred 25 leti pa do danes so tako Župnijske karitas prepoznale potrebe na številnih področjih družbenega življenja ter v skladu s tem sooblikovale programe pomoči, ki zajemajo:

-       razdeljevanje hrane in nudenja pomoči z oblačili;

-       pomoč pri plačilu najnujnejših položnic;

-       organiziranje družabnih srečanj za starejše in bolne; obiskovanje teh na domovih, bolnišnicah in domovih za ostarele; obdarovanje starejših jubilantov ter praznično obdarovanje starejših;

-       izobraževalne dejavnosti za oskrbo in nego starejših na domu;

-       pomoč pri izposoji invalidskih ter ortopedskih pripomočkov,

-       pomoč pri izvedbi oratorijev za otroke;

-       učna pomoč za otroke in mladostnike;

-       ustvarjalne delavnice, v katerih sodelujejo tako starejši kot tudi mlajši – z izdelki obdarujejo starejše oziroma s prostovoljnimi prispevki pomagajo pomoči potrebnim;

-       organizacija dobrodelnih koncertov z namenom osveščanja, spodbujanja medsebojne solidarnosti ter zbiranja sredstev za konkretne stiske ljudi;

-       pomoč pri reševanju stisk – prek svetovanja, usmerjanja na primerne ustanove/organizacije, prek zagovorništva ipd.

-       vključevanje uporabnikov v obstoječe programe nudenja pomoči z namenom opolnomočenja;

 

Prostovoljke in prostovoljci so v letu 2014 zabeležili 27.148 ur prostovoljnega dela ter v sklopu tega prevozili 42.280 km. Izvedli so številne dobrodelne akcije in prireditve ter v sodelovanju s župnijskimi skupinami in javnimi ustanovami pomagali 9.687 ljudem. Udeležili so se izobraževalnih seminarjev Slovenske in Škofijske karitas, duhovnih obnov in romanj. Prostovoljci pa se odzovejo tudi na stiske ljudi, ki prihajajo z okoliških župnij, kjer Župnijske karitas še ne delujejo.

 

Poročilo pripravila
Andreja Kastelic in Gregor Vidic