Smernice in navodila SŠK za zaščito otrok so v skladu z navodili Svetega sedeža

Prefekt Kongregacije za nauk vere kard. Luis F. Ladaria DJ je preko Apostolske nunciature v Sloveniji z dopisom z dne 23. maja 2019 obvestil predsednika Slovenske škofovske konference (SŠK) msgr. Stanislava Zoreta, da so Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem v skladu z navodili Svetega sedeža.

Kardinal Ladaria je v pismu izrazil hvaležnost nadškofu Zoretu za sodelovanje glede priprave smernic ter da je Katoliška Cerkev v Sloveniji sprejela ta dokument že pred srečanjem predsednikov škofovskih konferenc s svetim očetom Frančiškom februarja letos. Slovenski škofje so sprejeli prve smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab že leta 2006 ter leta 2009 ustanovili Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem. Ob tem prefekt prosi, da SŠK še naprej vestno skrbi, da se bo besedilo smernic vedno prilagajalo pravnim, družbenim, znanstvenim in človeškim dognanjem.

 

Dr. Tadej Strehovec
Generalni tajnik SŠK


Kronološki pregled ukrepov Katoliške Cerkve v Sloveniji:

7. marec 2006: Slovenska škofovska konferenca (SŠK) na svoji 28. redni seji sprejme Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem. S tem dokumentom postavi pravno podlago za zaščito otrok in mladoletnih ter omogoči hitrejše postopanje do osumljenih storilcev. 

28. september 2009: Slovenski škofje na 50. redni seji SŠK potrdijo pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem ter formalno ustanovijo stalno posvetovalno telo, ki se na strokovni ravni ukvarja s pomočjo žrtvam zlorab. Skupina svetuje žrtvam in njihovim svojcem glede ustrezne pomoči ter ordinarijem glede postopanja do osumljenih storilcev.

2012: Glede na pridobljene izkušnje in obravnavane primere ter dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje se slovenski škofje odločijo, da Smernice iz leta 2006 ustrezno dopolnijo. Nove smernice veljajo za celotno območje SŠK in zajemajo klerike, redovnike in redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah. 

2013: Za kakovostno in čim bolj učinkovito posredovanje informacij na temo zaščite otrok v Cerkvi na Slovenskem Tajništvo SŠK oblikuje posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč. Stran je dostopna na povezavi: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem.

10. marec 2014: Slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab, ki vsebuje posodobitve za bolj učinkovito zaščito otrok in mladoletnikov v Katoliški Cerkvi v Sloveniji. Besedilo so škofje sprejeli na 78. redni seji SŠK, ki je potekala 10. marca 2014 v Ljubljani, in ga je potrdila Kongregacija za nauk vere12. maja 2014. S tem je dobila krajevna Cerkev v Sloveniji še bolj sodobno, pregledno in pravno učinkovito sredstvo za ničelno toleranco do tega pojava. https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Statuti/301%20-%20Dopolnjene%20Smernice%20za%20ravnanje%20v%20primeru%20spolnih%20zlorab%20Koncno%20-%20podpisano.pdf

16. april 2018: Tajništvo SŠK poda pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka, s katerim javnosti predstavi slovenske pravne določbe glede domnevne dolžnosti Cerkve, da civilnim oblastem prijavi sum kaznivega dejanja spolne zlorabe tudi v primeru, ko žrtev tega izrecno ne želi.

5. oktober 2018: Slovenski škofje so na 108. redni seji SŠK, ki je potekala 24. septembra 2018, sprejeli Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo, ki vzpostavlja preventivne ukrepe v okviru prizadevanj proti spolnim zlorabam in drugim vrstam kaznivih dejanj v cerkvenih ustanovah. https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Dokumenti%20in%20publikacije/Navodilo%20o%20prepovedi%20opravljanja%20verske%20dejavnosti%20z%20eno%20mladoletno%20osebo.pdf

11. april 2019: Slovenski škofje so se na redni seji Stalnega sveta Slovenske škofovske konference (SŠK), posvečeni zaščiti otrok v Katoliški Cerkvi, srečali s člani Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK. Sprejeli so Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab, kjer so določili, da verski uslužbenec je dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem verske dejavnosti v skladu s Pravilnikom o verski dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času.

23. maj 2019: prefekt Kongregacije za nauk vere kard. Luis F. Ladaria DJ preko Apostolske nunciature v Sloveniji obvestil predsednika Slovenske škofovske konference (SŠK) msgr. Stanislava Zoreta, da so Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem v skladu z navodili Svetega sedeža.

Ekspertna skupina za reševanje spolnih zlorab pri SŠK
Ekspertno skupino za reševanje spolnih zlorab pri SŠK (v nadaljevanju Ekspertna skupina) za dvoletni mandat imenuje predsednik SŠK in jo sestavljajo trije člani, ki so po formalni izobrazbi cerkveni in civilni pravnik ter psihoterapevt. Slovenski škofje so leta 2009 ustanovili Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab zaradi potrebe po strokovnem pristopu k reševanju problematike. Žrtve in njihovi svojci pri članih Ekspertne skupine izvejo, da imajo možnost prijave storitve kaznivega dejanja spolnega nasilja na policiji ali državnem tožilstvu, ter dobijo ustrezno psihološko pomoč.

Žrtve ali njihovi svojci, ki se odločijo za prijavo kaznivega dejanja spolnega nasilja, naj se obrnejo na krajevnega škofa oziroma redovnega predstojnika, če je storilec redovnik. Ekspertna skupina bo žrtvam oziroma njihovim svojcem svetovala o nadaljnjih korakih cerkvenega postopka.