Odgovor Katoliške Cerkve na odprto pismo skupine kulturnikov

15.1.2013 Slovenija Država, SŠK
Ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK msgr. dr. Anton Stres - Foto Zorin Ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK msgr. dr. Anton Stres - Foto Zorin

Koordinacija kulturnih organizacij Slovenije (KOKS) je skupaj z Društvom slovenskih pisateljev (DSP) in nekaterimi drugimi organizacijami v četrtek, 3. januarja 2013, v mednarodno javnost poslala odprto pismo o aktualnem družbenopolitičnem dogajanju v Sloveniji, kjer poskuša na račun varčevalnih ukrepov diskreditirati slovensko vlado in Katoliško Cerkev. Avtorji so v pismu med drugim zapisali, da aktualna vlada Republike Slovenije na račun javnega šolstva podpira zasebno šolstvo in da je situacija v državi nesprejemljiva tudi zaradi ekonomske koruptivnosti Cerkve in njenega intenzivnega vmešavanja v politiko.

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) odločno zavrača insinuacije, da se Cerkev intenzivno vmešava v politiko. Škofje se do družbenega dogajanja v Sloveniji opredeljujemo na način, ki je v skladu z družbenim naukom Cerkve in njenim poslanstvom na etičnem in socialnem področju, in skladno z mestom, ki ji pripada v družbi. Škofje mednarodno javnost opozarjamo, da je omenjeno pismo napisano izrazito ideološko in tendenciozno ter izkrivlja tako stanje demokracije v Republiki Sloveniji, kakor tudi mesto in vlogo Katoliške Cerkve ter njen odnos do družbenih vprašanj.

Druga neresnica je očitek, da sedanje politično vodstvo podpira zasebno šolstvo na račun javnega. Katoliška Cerkev ima štiri zasebne srednje (2 % srednješolske populacije) in eno osnovno šolo (0,08 % osnovnošolske populacije). Pri tem poudarjamo, da t. i. varčevalni ukrepi Vlade Republike Slovenije zasebno šolstvo zadevajo po enakih merilih kot javno, pri čemer je zasebno šolstvo v izhodišču s strani države financirano manj kot javno, zato varčevanje posledično predstavlja dodatno breme za ustanovitelja šole in starše učencev. SŠK odločno protestira proti širjenju neresničnih podatkov in problematiziranju zasebnega šolstva, saj statistika Slovenijo glede zastopanosti zasebnih šol postavlja na zadnje mesto v EU.

Več o financiranju zasebnih šol v Sloveniji v posebni izjavi Komisije za šolstvo pri SŠK.

Podobno kot ocena položaja zasebnega šolstva v Sloveniji tudi več drugih ocen v pismu ne ustreza resničnosti in zavaja tako domačo kot tujo javnost, zato se vodstvo Cerkve od tega pisanja odločno distancira.

msgr. dr. Anton Stres
ljubljanski nadškof metropolit
predsednik SŠK


Risposta della Chiesa Cattolica in Slovenia alla lettera aperta del gruppo degli operatori nella cultura

Il giorno giovedì, 3 gennaio 2013, la Coordinazione delle organizzazioni culturali slovene con l’Associazione degli scrittori sloveni ed alcune organizzazioni culturali ha indirizzato al pubblico internazionale una lettera aperta sulle questioni attuali sociali e politiche in Slovenia, nella la quale – prendendo come argomento le misure di risparmio attuate dal Governo – cercano di diffamare il Governo sloveno e la Chiesa Cattolica. Gli autori, fra le altre cose, nella lettera hanno dichiarato che l’attuale Governo a scapito delle scuole pubbliche supporta quelle private e la difficile situazione nel Paese è dovuta anche alla corruzione economica presente nella Chiesa, nonché al suo coinvolgimento in politica.

La Conferenza Episcopale Slovena (CES) respinge decisamente tali insinuazioni sul suo coinvolgimento in politica. Circa gli avvenimenti che succedono nella società, i Vescovi prendono le posizioni conformi ai modi della Dottrina Sociale della Chiesa ed alla sua missione in campo etico e sociale, conforme al ruolo che le spetta nella società. I Vescovi sloveni vogliamo avvertire il pubblico internazionale che la sopracitata lettera aperta è di forti contenuti ideologici e scritta in modo tendenzioso, nonché distorce l’immagine della democrazia nella Repubblica di Slovenia, come anche il ruolo della Chiesa Cattolica e le sue prese di posizione circa le questioni sociali.

La seconda inesattezza è l’accusa che l’attuale governo supporta le scuole private a scapito di quelle pubbliche. La Chiesa in Slovenia ha quattro (4) scuole medie superiori (l’equivalente del 2 % della popolazione degli studenti) ed una scuola elementare (il 0,08 % della popolazione dei bambini). In questa sede ribadiamo che le misure di austerità adottate dal Governo toccano in eguale maniera sia le scuole pubbliche che private e sono proprio quest’ultime ad essere ulteriormente depenalizzate, dato che vengono supportate materialmente in modo minore a quelle pubbliche; ci troviamo nella situazione che le scuole private sono maggiormente colpite dal programma di risparmio del Governo. La CES protesta decisamente contro la divulgazione di dati falsi e contro la problematizzazione delle scuole private, dato che i dati statistici indicano la presenza di quest’ultime nel sistema d’istruzione nazionale all’ultimo posto nell’UE.

Similmente come il parere espresso circa le scuole private in Slovenia, anche altre affermazioni contenute nella lettera aperta non sono conformi alla verità e inducono in errore sia l’opinione pubblica nazionale che quella estera e per questo motivo il vertice della Chiesa si dissocia decisamente da tali affermazioni.

 

Mons. Anton Stres
Presidente della CES ed
Arcivescovo Metropolita di Ljubljana