Odgovor na odprto pismo ge. Alenke Bratušek

Grb Nadškofije Ljubljana - Foto: Družina Grb Nadškofije Ljubljana - Foto: Družina

V odprtem pismu z dne 12.10.2016 je bivša predsednica Vlade Republike Slovenije med drugim zahtevala od države oziroma njene vlade, da ravna v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in v nasprotju s svojimi zakonskimi obveznostmi. Od države je dejansko zahtevala, da ne glede na ustavno načelo enakosti pred zakonom obravnava Nadškofijo Ljubljana drugače od ostalih denacionalizacijskih upravičencev in da naj svojih obveznosti ne poravna.

Takšen poziv bivše predsednice Vlade Republike Slovenije je neprimeren, Nadškofijo Ljubljana pa je tudi sicer močno začudil. Ni nepomembno, da je ravno v času, ko je bila Alenka Bratušek predsednica Vlade Republike Slovenije, država umaknila ugovore zoper vračilo podržavljenih gozdov znotraj Triglavskega narodnega parka. Država je pod njenim vodstvom poskrbela, da so bila Nadškofiji Ljubljana avgusta 2013 z eno samo odločbo vrnjena zemljišča znotraj Triglavskega narodnega parka, večinoma gozdovi, v skupni izmeri preko 4.000 ha. Omenjena vrnitev podržavljenih gozdov predstavlja tudi podlago za sedanjo uveljavljenje odškodnine zaradi nemožnosti njihove uporabe od uveljavitve Zakona o denacionalizaciji do pravnomočnosti odločbe, za uveljavljanje odškodnine, ki naj bi bila danes zanjo sporna.

Ne glede na neprimeren poziv bivše predsednice Vlade Republike Slovenije Nadškofija Ljubljana utemeljeno pričakuje, da jo bodo država, njeni organi in sodišča obravnavali enako kot ostale denacionalizacijske upravičence in pri odločanju o konkretnih zadevah upoštevali predvsem Ustavo in zakone ter dokončno odločili o denacionalizacijskem zahtevku v primernem roku. Postopki vračanja podržavljenega premoženja trajajo že skoraj četrt stoletja in ves čas trajanja postopkov denacionalizacijskim upravičencem nastaja škoda.

msgr. Stanislav Zore OFM
ljubljanski nadškof metropolit