Šolnine za študij na Fakulteti za poslovne vede v akad. letu 2018/2019

Razpis za štipendije Razpis za štipendije

Fakulteta za poslovne vede Katoliškega inštituta
in Slovenska škofovska konferenca,
s podporo Škofovske konference ZDA,

objavljata

Razpis za dodelitev šolnin za študij univerzitetnega in magistrskega programa Poslovnih ved na Fakulteti za poslovne vede Katoliškega inštituta

Pogoji razpisa:

1. Predmet
Predmet razpisa so šolnine za celoten program univerzitetnega in magistrskega študija na Fakulteti za poslovne vede Katoliškega inštituta (v nadaljevanju: fakulteta), kot so določene v ceniku fakultete, ki je tudi nosilec razpisa in dodeljevalec razpisnih sredstev.

Šolnine se financirajo iz štipendijskega sklada fakultete in se izbranim kandidatom dodelijo v obliki oprostitve plačila šolnine za vsa leta rednega vpisa v študij na fakulteti. Šolnine se dodelijo z začetkom študija na fakulteti v študijskem letu 2018/19. Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil v korist fakultete, ki jih določa na spletni strani aktualen objavljen cenik storitev fakultete, študijske literature, zdravstvenega ali drugega zavarovanja oziroma drugih stroškov.

2. Prijavitelji
Prijavitelji na razpis so lahko:

 • državljani Republike Slovenije s prebivališčem na območju Republike Slovenije,
 • državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so pripadniki avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti,
 • državljani držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), če izkažejo vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na pričujoči razpis,
 • delavci migranti, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovi vzdrževani družinski člani,
 • obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovi vzdrževani družinski člani,
 • državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas,

in kateri izpolnjujejo zakonsko določene vpisne pogoje za študij na univerzitetnem oz. magistrskem študijskem programu Poslovnih ved, ki ga izvaja fakulteta, kot so objavljeni na portalu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (dodiplomski študij oz. magistrski študij), ter se na Fakulteto za poslovne vede prvič vpisujejo v študijskem letu 2018/19.

3. Postopek prijave
Prijavitelj na razpis pošlje svojo kandidaturo za dodelitev šolnine za študij na fakulteti izključno po elektronski pošti ([email protected]) do najkasneje vključno 10. septembra 2018, s pripisom »Za razpis« v polju »Predmet« sporočila.

Dokumentacija, ki je sestavni del kandidature, mora vsebovati:

 • dopis kandidata z vsemi kontaktnimi in osebnimi podatki, v katerem utemeljuje svojo kandidaturo ter izjavlja, da izpolnjuje razpisne pogoje,
 • kopijo maturitetnega spričevala in kopijo javne listine, iz katere je razvidno število doseženih točk kandidata na maturi (tisti, ki kandidirajo za univerzitetni študij) oz. diplome dodiplomskega študija in javne listine, iz katere je razvidna povprečna dosežena ocena tekom študija (tisti, ki kandidirajo za magistrski študij),
 • morebitna dokazila o izjemnih dosežkih kandidata v preteklih letih, med katere štejejo najvišja mesta iz znanja, raziskovanja, umetnosti ali športa na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

V primeru ocen, ki jih je vlagatelj dosegel zunaj Republike Slovenije in ne ustrezajo ocenam v skladu s predpisi s področja šolstva ali visokega šolstva v Republiki Sloveniji, mora vlagatelj zagotoviti ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove, na podlagi katere dodeljevalec štipendije izvede pretvorbo ocen v slovenski ocenjevalni sistem.

4. Postopek izbire
Komisija fakultete bo obravnavala vse pravilno poslane, popolne in pravočasno prispele vloge. Tiste vloge, ki ne izpolnjujejo vseh navedenih pogojev, bo komisija zavrgla.

Komisija fakultete bo med prejetimi prijavami izbrala najustreznejše, z enakovrednim upoštevanjem naslednjih kriterijev:

 • hitrost oddaje celovite prijave na razpis,
 • število na maturi doseženih točk (kandidatura za univerzitetni študij) oz. povprečna ocena na dodiplomskem študiju (kandidatura za magistrski študij),
 • morebitna dokazila o izjemnih dosežkih kandidata v preteklih letih,
 • kakovost utemeljitve kandidature prijavitelja.

Fakulteta bo izbrane kandidate obvestila o izboru po elektronski pošti najkasneje do 15. septembra 2018. Izbrani kandidati bodo povabljeni k podpisu pogodbe o študiju. Kolikor se na to vabilo ne bodo odzvali oz. pogodbe s fakulteto ne bodo podpisali do najkasneje 20. septembra 2018, se bo štelo, da odstopajo od kandidature. V tem primeru si nosilec razpisa pridržuje pravico, da sredstva za plačilo šolnine dodeli drugemu prijavljenemu kandidatu.

5. Ostalo
Neizbranih kandidatov fakulteta ne bo posebej obveščala. Šteje se, da bodo vsi kandidati, ki bodo poslali svojo kandidaturo neizbrani, v kolikor s strani fakultete najkasneje do 15. septembra 2018 po elektronski pošti ne bodo prejeli nobenega sporočila.

Odločitev komisije fakultete glede izbire kandidatov je dokončna in nanjo ni mogoča pritožba.

 

Povezava do razpisa