Končna deklaracija Foruma za dialog in mir na Balkanu

17.6.2023 Koper Forum dialog

Forum za dialog in mir na Balkanu

Mednarodni vrh voditeljev krščanskih Cerkva in drugih religij

Koper/Capodistria (Slovenija), 17. junij 2023

Mir tebi, Evropa – Mir tebi, Balkan / Pax tibi, Europa – Pax tibi, Balcania

Končna deklaracija

»Zaradi svojih bratov in prijateljev bom klical: 'Mir naj vlada v tebi.'« (Ps 122,8)

Od začetka 21. stoletja je Evropa znova v številnih preizkušnjah: vojna v Ukrajini, krize na raznih področjih in splošna odtujenost med ljudmi, ki povzroča pomanjkanje upanja za prihodnost. Optimistične napovedi o evropski in svetovni povezanosti na podlagi zahodnega sekularnega razumevanja človeka in družbe so se izkazale za omejene. Kljub težavam vsakega zgodovinskega obdobja obstajajo priložnosti in kraji na stičišču različnih kulturnih krogov, ki omogočajo srečanje in pogovor, zlasti med verskimi voditelji, ki so prvi poklicani, da pogledajo onkraj političnih in drugih prehodnih agend, hkrati pa ostanejo v stiku z boleznimi tega sveta. Eno od takšnih prizorišč je država Slovenija, ki se nahaja v »srcu Evrope«, med Alpami, Sredozemljem in Panonsko (Madžarsko) kotlino, ter lahko deluje kot most med slovanskim, germanskim in romanskim svetom. Na poseben način to odraža obalno mesto Koper (gr. Iustinopolis, lat. Caput Histriae, it. Capodistria) ob Jadranskem morju, ki po svojem geografskem položaju in zgodovinski izkušnji povezuje vzhodno in zahodno Sredozemlje, s tem pa tudi vzhodno in zahodno vejo krščanstva ter druga verska izročila.

Govorci na »Forumu za dialog in mir na Balkanu« se zavedamo nujnosti in dolžnosti gojenja vzajemnega spoštovanja in mirnega sobivanja med pripadniki različnih verskih izročil, etničnih in drugih skupin, kar potrjujejo številni dobri zgledi iz zapletene in nelahke zgodovinske izkušnje tega geografskega območja. Dosegli smo skupno stališče in razglašamo sklepe, ki jih podajamo v nadaljevanju.

  1. V nestanovitnih okoliščinah lahko vera v Boga, ki svojih obljub ne prelamlja (prim. 2 Kor 1,18), predstavlja oporo pri vztrajanju v dobrem na medosebnem, družbenem in duhovnem področju. Zato se verskim voditeljem in vsem ljudem dobre volje odpira večna perspektiva, ki v minljivih zemeljskih okoliščinah in dobrinah prepoznava le sredstvo in ne cilja za polnost življenja tukaj in v prihodnjem življenju.
  2. Zakoreninjenost v duhovnem izročilu daje kristjanom in pripadnikom drugih religij občutek smisla in odgovornosti, da si prizadevajo za celostno podobo človeške osebe in uravnotežen družbeni razvoj. Gre predvsem za dialog, ki bi pospeševal uveljavljanje verske svobode ter krepil trajnostno skrb za naravne vire in ekonomski razvoj, v katerega ospredju naj bo dobrobit človeka in skupnosti, ne podrejanje brezmejni rasti ali dobičku. V tem smislu naj se vedno bolj uveljavlja pogled »ekologije človeškega bratstva«, ki je zapisan v encikliki papeža Frančiška Vsi bratje (2020).
  3. Doseganje pravičnosti v ekološkem in ekonomskem pogledu odločilno pripomore k delu za širjenje miru na Zahodnem Balkanu danes in v prihodnosti.
  4. Ker nas kot verujoče ljudi zavezuje evangeljska modrost »Blagor tistim, ki delajo za mir« (Mt 5,9) in prav tako sporočilo svetih prerokov o miru, je naš skupni cilj takšen mir, ki je »sad pravičnosti« (Iz 32,17). Pozivamo vse posameznike dobre volje, zlasti tiste na vodilnih položajih, naj predvsem in vseskozi širijo dialog in mir.
  5. Na podlagi zavezanosti dialogu in naklanjanja človekoljubne pomoči vsem prizadetim brez razlike se morajo verske skupnosti zavedati kompleksnosti trenutnih razmer, s čimer poudarjajo svojo željo po neodvisnosti od političnih in drugih interesov.
  6. Na Zahodnem Balkanu in v drugih državah mora biti jasno priznana pravica do obstoja vseh verskih skupnosti in poziv državnim oblastem, naj v prid miru in dialoga spoštujejo njihovo svobodo.
  7. Ekstremizem, terorizem in vse druge oblike nasilja in vojn nimajo nič opraviti s pristno religijo in morajo biti zavrnjeni tako v družbi kakor tudi na ravni verskih skupnosti samih.
  8. V zadnjih desetletjih se države na Balkanskem polotoku spopadajo tudi z demografsko problematiko, s katero je tesno povezano vprašanje ekonomskega izseljevanja. Gre za večplastno – tudi moralno in duhovno – vprašanje, ki med drugim zahteva kritično refleksijo preteklih dejanj na strani političnih, ekonomskih in verskih odločevalcev.
  9. Izjemnega pomena je redno srečevanje in iskanje skupnih rešitev med različnimi verskimi skupnostmi na območju Balkana, kjer imajo zaradi svojega zgodovinskega in sedanjega vpliva posebno odgovornost predvsem Katoliška in Pravoslavna Cerkev ter Islamska skupnost.
  10. Iskrenega srečevanja in dialoga, ki bi prinašal sadove, ne more biti brez molitve in zaupanja v Stvarnika, ki je gospodar zgodovine in dopolnjuje tisto, česar človek sam ne more storiti. Le okrepljena vera v Boga in iskreno presojanje lastnih dosedanjih dejanj, ki jih zaznamuje človeška nemoč, pripomore k doseganju miru in blaginje na medosebnem, družbenem in duhovnem področju.

Forum for Dialogue and Peace in the Balkans

International Summit of Leaders of Christian Churches and Other Religions

Peace be with youEurope – Peace be with you, Balkans / Pax tibi, Europa – Pax tibi, Balcania 

Koper/Capodistria (Slovenia), 17 June 2023

Final Declaration

Since all are my brothers and friends, I say “Peace be with you!” (Ps 122:6-8)

In the third decade of the 21st century, Europe is immersed in a series of trials: the war in Ukraine, crises in various fields, a general alienation between people and a lack of hope for the future. Optimistic predictions of European and global integration based on a Western secular understanding of man and society have proved to have its limits. However, in every historical period there are opportunities and places at the crossroads of different cultural circles that make it possible to meet and talk, especially among religious leaders, who are the first to be called to look beyond political and other transient agendas, while at the same time keeping in touch with the ills of this world. One such venue is the country of Slovenia, located in the “heart of Europe”, between the Alps, Mediterranean and Pannonian (Hungarian) Basin, which can act as a bridge between the Slavic, Germanic, and Romance worlds. This is reflected in a special way by the coastal city of Koper (Gr. Iustinopolis, Lat. Caput Histriae, It. Capodistria) on the Adriatic Sea, which, by its geographical position and historical experience, links the eastern and western Mediterranean, and thus also the eastern and western branches of Christianity and other religious traditions.

We, the speakers of the “Forum for Dialogue and Peace in the Balkans,” are aware of the need and obligation to foster mutual respect and peaceful coexistence between members of the various religious traditions, ethnical, and other groups, which is confirmed by many positive examples from the complex and challenging history of this geographical area. We have reached a common position and declare the conclusions listed below. 

1.     In volatile circumstances faith in a God who does not break his promises (cf. 2 Cor 1:18) can be a support for persevering in the good in the interpersonal, social, and spiritual spheres. Hence, for religious leaders and all people of good will, an eternal perspective opens up, which recognises in fleeting earthly circumstances and goods only a means, not an end, to the fullness of life here and in the life to come. 

2.     Being rooted in a spiritual tradition gives Christians and members of other religions a sense of purpose and responsibility towards social questions. It is primarily promoted through a dialogue that promotes religious freedom and the sustainable care for natural resources and balanced economic development, which should place the welfare of the person and of the community at its center, rather than subordination to limitless growth or profit. In this sense, the perspective of the “ecology of the human brotherhood,” from the encyclical letter Fratelli tutti (2020) by Pope Francis, should be evermore taken into consideration.

3.     Achieving ecological and economic justice makes a decisive contribution to the work for promoting peace in the Western Balkans today and in the future. 

4.     As religious persons, bounded by the Gospel wisdom Blessed be the peacemakers: they shall be called sons of God (Mt 5:9) and also by the message of the holy prophets on peace, our common goal is to achieve such a peace which is the fruit of uprightness. (Is 32:17) We appeal to all persons of good will, particularly those of authority, to always prioritize the promotion of dialogue and peace. 

5.     Religious communities, based on a commitment to dialogue and the provision of humanitarian aid to all those affected indiscriminately, should be aware of the complexity of the current situation, underlining their desire to be independent of political and other earthly gains. 

6.     In the Western Balkans and in other countries the right of all religious communities to exist and call on the State authorities to respect their freedom in the interests of peace and dialogue should be clearly recognized.

7.     Extremism, terrorism and all other forms of violence and wars have nothing to do with authentic religion and must be rejected both on a level of society and within the religious communities themselves. 

8.     In the last decades, the countries of the Balkan peninsula are also facing a demographic problem, intertwined with the question of economic emigration. It is a multifaceted issue – including its moral and spiritual aspects – calling for, among others, a critical reflection of the past deeds by the political, economic, and religious decision makers.

9.     There is a great importance of regular meetings and the search for common solutions between the various religious communities in the Balkans, where the Catholic Church, the Orthodox Church, and the Islamic community have a particular responsibility, given their historical and current influence.

10.  There can be no sincere encounter and fruitful dialogue without prayer and trust in the Creator, who is the Ruler of history and completes what man alone cannot do. Only a strengthened faith in God and a sincere assessment of one’s own past actions, which are marked by human weaknesses, help to achieve peace and prosperity in the interpersonal, social, and spiritual spheres.


Forum per il dialogo e la pace nei Balcani

Vertice Internazionale dei Leader delle Chiese Cristiane e delle altre Religioni

Capodistria (Slovenia), 17 giugno 2023

Pace a te, Europa – Pace a voi, Balcani / Pax tibi, Europa - Pax tibi, Balcania

Dichiarazione finale

Per amore dei miei fratelli e dei miei amici, io dirò: “La pace sia dentro di te!” (Sl 122,8)

Dall'inizio del XXI secolo, l'Europa sta nuovamente affrontando una serie di prove: la guerra in Ucraina, le crisi in varie aree e un'alienazione generale tra le persone che stanno causando una mancanza di speranza nel futuro. Le previsioni ottimistiche sulla coesione europea e globale, basate su una concezione secolare occidentale dell'uomo e della società, si sono rivelate limitate. Nonostante le difficoltà di ogni periodo storico, esistono opportunità e luoghi all'incrocio di diversi ambienti culturali che permettono l'incontro ed il dialogo, soprattutto tra i leader religiosi che sono i primi a essere chiamati a guardare oltre le agende politiche e altre agende passeggere, pur rimanendo in contatto con i malanni di questo mondo. Uno di questi luoghi è la Slovenia, situata nel “Cuore dell'Europa”, tra le Alpi, il Mediterraneo e la Pannonia (Ungheria) che può fungere da ponte tra il mondo slavo, germanico e romanzo. Ciò si riflette in modo particolare nella città costiera di Koper/Capodistria (in greco Iustinopolis, latino Caput Histriae, italiano Capodistria) sul mare Adriatico, che, per la sua posizione geografica e la sua esperienza storica, collega il Mediterraneo Orientale e Occidentale e quindi i rami orientali ed occidentali del cristianesimo e di altre tradizioni religiose.

I relatori del “Forum per il dialogo e la pace nei Balcani” siamo consapevoli della necessità e del dovere di promuovere il rispetto reciproco e la convivenza pacifica tra i membri di diverse tradizioni religiose, etniche e di altri gruppi, come confermano i numerosi esempi positivi della complessa e difficile esperienza storica di quest'area geografica. Abbiamo raggiunto una posizione comune e dichiariamo le conclusioni riportate di seguito.

1)    In circostanze instabili la Fede in Dio, che non viene meno alle sue promesse (cfr. 2 Cor 1,18), può essere un sostegno per perseverare nel bene nella sfera interpersonale, sociale e spirituale. Per questo motivo ai leader religiosi e a tutte le persone di buona volontà si apre la prospettiva eterna che vede nelle circostanze e nei beni transitori di questo mondo solo un mezzo, non un fine, per la pienezza della vita qui e nella vita a venire.

2)    La radicazione nella tradizione spirituale dà ai cristiani ed ai membri delle altre religioni il senso dello scopo e della responsabilità di competere per un'immagine olistica della persona umana e per uno sviluppo sociale equilibrato. È soprattutto un dialogo che promuove l'esercizio della libertà religiosa e favorisce una cura sostenibile delle risorse naturali e uno sviluppo economico che metta al centro il benessere della persona e della comunità, piuttosto che la subordinazione alla crescita illimitata o al profitto. In questo contesto, dovrebbe essere sempre più promossa la visione di una "ecologia della fraternità umana", come indicato nell'enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti (2020).

3)    Il raggiungimento della giustizia, sia dal punto di vista ecologico che politico- economico, contribuisce in modo decisivo all'opera di promozione della pace nei Balcani occidentali oggi e domani. 

4)    Come persone di fede, siamo legati dalla saggezza evangelica “Beati gli operatori di pace” (Mat 5,9) e dal messaggio di pace dei santi Profeti, il nostro obiettivo comune è una pace che sia “frutto della giustizia” (Is 32,17). Facciamo appello a tutte le persone di buona volontà, soprattutto quelle in autorità di promuovere prioritamente il dialogo e la pace tutto il tempo. 

5)    Sulla base del loro impegno per il dialogo e per l'offerta di aiuti umanitari a tutte le persone colpite, senza alcuna distinzione, le comunità religiose devono essere consapevoli della complessità della situazione attuale, sottolineando così la loro volontà di essere indipendenti da interessi politici o di altro tipo transitorio.

6)    Nei Paesi dei Balcani occidentali e in altri Paesi, si deve riconoscere chiaramente il diritto all'esistenza di tutte le comunità religiose e invitare le autorità statali a rispettare la loro libertà nell'interesse della pace e del dialogo. 

7)    L'estremismo, il terrorismo e qualsiasi altra forme di violenza o di guerra non hanno nulla a che fare con la vera religione e devono essere respinti sia nella società che a livello delle stesse comunità religiose. 

8)    Negli ultimi decenni i Paesi della Penisola balcanica hanno dovuto affrontare anche un problema demografico, a cui è strettamente legata la questione dell'emigrazione economica. Si tratta di una questione multiforme – morale e spirituale – che richiede, tra l'altro, una riflessione critica sulle azioni passate da parte dei responsabili politici, economici e religiosi.

9)    È della massima importanza che le varie comunità religiose dei Balcani si incontrino regolarmente e cerchino soluzioni comuni, dove la Chiesa Cattolica, la Chiesa Ortodossa e la Comunità Islamica hanno una particolare responsabilità a causa della loro influenza storica e attuale.

10) Non ci può essere incontro sincero e dialogo fruttuoso senza la preghiera e la fiducia nel Creatore che è il padrone della storia e porta a termine ciò che l'uomo da solo non può fare. Solo una fede rafforzata in Dio e una sincera valutazione delle proprie azioni passate, segnate dall'impotenza umana, aiutano a raggiungere la pace e la prosperità nella sfera delle relazioni personali, sociale e spirituale.