Poziv avtorjem: Slovenija pred izzivi strukturnih reform

Spoštovani!

Vabimo vas, da prispevate raziskovalni prispevek v monografijo z naslovom Slovenija pred izzivi strukturnih reform. Izdajatelja monografije sta Fakulteta za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu in Inštitut Karantanija. Namen monografije je ponuditi analizo stanja in oceniti razvojne možnosti slovenskega gospodarstva v luči trenutnega institucionalnega okvirja slovenske družbe in prihodnjega razvoja države.

Zaželeno je, da avtorji obravnavajo naslednja področja: (i) institucionalno-pravna ureditev, (ii) lastninske pravice, (iii) državna lastnina, (iv) vladavina prava, (v) korupcija, (vi) siva ekonomija, (vii) mediji, (viii) neenakost in pravičnost v družbi, (ix) finančni sistem, (x) privatizacija, (xi) lobistične skupine, (xii) administrativne ovire (xii) licence in dovoljenja, (xiii) monopoli, (xiv) moralni hazard, (xv) javne dobrine in tragedija skupnega, (xvi) meje demokracije in podobna.

Monografija je usmerjena na nekatera ključna področja politične ekonomije in skuša odgovarjati na nekatera aktualna razvojna vprašanja, s katerimi se soočamo v Sloveniji. Usmerjena je v analizo povezanosti med demokracijo kot mehanizmom odločanja in politiko ter v iskanje meje demokracije ko gre za uveljavljanje posameznikovih interesov v družbi in za krepitev razvojnih potencialov. Najprej skuša definirati polje političnega in iz polja političnega izpeljati polje nepolitičnega in gospodarskega. V dopolnilo demokraciji kot prevladujočemu načinu odločanja o političnih vprašanjih ponudi konkurenco in subsidiarnost kot prevladujoča načina uresničevanja gospodarskih ciljev in zagotavljanja blaginje.

Avtorji obravnavajo omenjena področja v luči vpliva na gospodarsko ustvarjanje in na krepitev razvojnih potencialov Slovenije, v luči meja med političnim in nepolitičnim in v luči zagotavljanja blaginje in socialne države. Vaš prispevek mora biti izviren in še neobjavljen. Ob tem je treba upoštevati osnovne standarde raziskovanja in uporabljati razumljiv besednjak s smiselno rabo strokovne terminologije, ki ne sme biti pretirana, sploh če za nek strokovni termin že obstaja smiseln prevod v slovenski jezik.

Avtorji so svobodni pri izbiri teme in metodologije, dokler je tema znotraj okvirja namena in smotrov projekta in dokler so uporabljeni relevantni metodološko-teoretski pristopi oziroma analiza temelji na relevantnih in preverljivih podatkih.

Prispevki naj bodo urejeni kot izvirni znanstveni prispevki s pripadajočo literaturo in skladno z navodili, ki so del tega poziva. Predviden obseg končnega prispevka je avtorska pola (do 12 strani formata A4 s pisavo velikosti 12), prispevek pa mora vsebovati povzetek v slovenskem in v angleškem jeziku, ključne besede (do 5), kazalo virov in morebitne priloge. Jezik monografije je slovenski.

Kratko strukturo prispevka (naslov, strnjen povzetek okvirja raziskave in imena predvidenih raziskovalcev in pripadajočih inštitucij) pošljite na elektronski naslov [email protected], kjer smo vam na voljo za vaše morebitne predloge in dodatna vprašanja.

Projekt se bo zaključil z mednarodno konferenco s predstavitvami prispevkov, ki je predvidena za prvo polovico januarja 2016.

Pomembni roki:
- 1. 9. 2015: rok za oddajo prispevka
- 15. 9. 2015: obvestilo o sprejemu prispevka v objavo z recenzijo
- 1. 10. 2015: rok za oddajo končne verzije prispevka
- Lektoriranje in tehnična obdelava prispevka za tisk. Vsebinske spremembe potrjenih prispevkov po 1. 10. 2015 niso več mogoče.

Priloženi sta 2 prilogi:

Priloga 1: IZVLEČEK IZ PRAVIL NAVAJANJA LITERATURE IN CITIRANJA FAKULTETE ZA POSLOVNE VEDE
Priloga 2: NAVODILA AVTORJEM

Informacije tudi na: http://www.katoliski-institut.si/sl/aktualno/480-poziv-slovenija-pred-izzzivi


Pripete datoteke:

Priloga 1 izvlecek.pdf
Priloga 2 navodila avtorjem.pdf